Вітаю Вас, Гість

Віхи життя та діяльності І.С.Буряка

  

27 травня 2009 року дійшов до краю свого жит­тєвого поля знаний дале­ко за межами Валківського району хлібороб, гос­подар, трудівник Іван Се­менович Буряк - гене­ральний директор ПСП "Нове життя". Його сто­млене багаторічними тур­ботами серце перестало битися після тривалої хво­роби на 77 році життя.
Народився Іван Семе­нович Буряк 15 серпня 1932 року в селі Замісь­кому Валківського району і ще практично немовлям спізнав життєву вагу ок­райця хліба. Свій трудо­вий шлях почав у 14 літ, допомагаючи односель­цям піднімати з руїн зни­щене Великою Вітчизня­ною війною господарство. Після служби в армії здо­був кваліфікацію вченого агронома, закінчивши спо­чатку технікум, а потім сільськогосподарський інститут.
Працював агрономом колгоспу «Україна» Коломацького району, головою цього колгоспу, інструкто­ром Валківського РК КПУ. А з 1967 року назавжди пов'язав свою долю з Олександрівкою.
Близько сорока літ очо­лював Іван Семенович спочатку колгосп, а потім усі реформовані сільгос­ппідприємства в цьому селі. І всі ці роки були вони кращими в районі й області, славились високи­ми врожаями і рекордни­ми надоями.
Ніколи не відокремлю­вав Іван Семенович вироб­ничі справи від соціаль­них турбот. Дороги і житло для селян, розвиток
культури і медичне забез­печення, щоденні побу­тові клопоти і, нарешті, своя загальноосвітня шко­ла І-ІІІ ступенів - усе це віхи життя справжнього Господаря, що дбав не тільки про день сьо­годнішній, а й про перс­пективу села.
Стаж депутатської діяльності І.С. Буряка об­числюється теж чотирма десятками літ. Його се­лянську прямоту і прин­циповість знали не тільки в обласних, а й столичних кабінетах. Захищаючи інтереси села і його лю­дей, він через все життя проніс переконання, що той, хто краще трудиться, має і краще жити.
За сумлінну багаторічну працю держава відзна­чила Івана Семеновича орденом Трудового Чер­воного Прапора, медаллю"За доблесний труд". Він удостоєний багатьох су­часних суспільних наго­род, зокрема Георгіївської медалі "Честь, Слава,
Труд", звання Заслужено­го працівника сільського господарства України,найвищої обласної відзнаки "Слобожанська слава", численних почес­них грамот.

Поруч з ним виросло ціле покоління спеці­алістів сільського госпо­дарства Валківщини, кмітливих господарників, що стали мудрими керів­никами різних ланок управління і аграрного ви­робництва. До нього за досвідом не соромилися їхати і високі керівники, і всезнаючі науковці, бо ба­гато найновітніших аграр­них теорій стали реальністю саме в Олександрівці.
Без нього ніби осиро­тіла не тільки рідна зем­ля - гіркоту втрати старійшини валківських аграрників відчули всі, хто його знав, кому не раз по-батьківськи допомагав Іван Семенович виходи­ти зі скрутних життєвих ситуацій.
Світла пам'ять про І.С. Буряка назавжди збере­жеться в серцях земляків і всіх, хто знав Івана Се­меновича, а також тих, хто пізнаватиме його життє­вий шлях вже як історію села, від добрих справ на спільне благо не­віддільну.